Idas Have

Haveplan belægning

Her følger havearkitekt Torben Knudsens tekst til tegninger af terræn og belægning. Se tegninger forneden.

Terræn og belægning i den nye haveplan

Arbejdet udføres efter “Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2006”. I det følgende er angivet de omtrentlige relative koter. Koterne er udregnet ud fra jeres opmåling af højdeforskelle, suppleret med de målinger jeg foretog på stedet med waterpas. Koterne bør kontrolleres, når arbejdet sættes i gang. Koterne er udregnet fra en relativ kote på 2,00 m ved overkant sokkel.


A Terrassen

Inde ved muren ligger terrassen over overkant sokkel. Hvis der opstår fugtproblemer, kan det være årsagen. Generelt bør overkant belægning ligge 10 cm under overkant sokkel, med mindre der indskydes en stenfyldt rende mellem belægning og mur. Det bør overvejes, om ikke det var en god idé at sænke terrassen ned til et par cm under overkant sokkel; der indskydes en rende mellem sokkel og belæging. Det vil det være nødvendigt med et trin udenfor dørene. Til gengæld kan trappen for enden af terrassen nok helt undværes. Rampen mellem P og Q kan da gøres lidt stejlere og/eller længere.

Herregårdssten blev anbefalet

B Terrassens niveau ved græsset

Inde fra huset og ud gives terrassen et fald på 15 ‰ (1,5 cm pr. m), så koten ved B bliver ca. 2,05 m (ca. 15 mindre hvis terrassen sænkes). Ud for terrassen ligger græsplænen her i niveau med terrassen. Terrassen kan udvides ved at lægge nye sten, der flettes ind i de gamle. Der kan ikke undgås at være forskel i overfladens struktur og farve. Hvis hele terrassen lægges om, lægges her nye sten. De gamle sten kan da bruges til stierne.


C Græsplænen

Fra B til C falder niveauet med ca. 3 cm per m, således at den relative kote ved C er ca. 1,85 m. Samtidig gives et fald til siderne på ca. 3 cm per m. Skråningen begynder lige på den anden side af bøgehækken. I dette område (ved C) skal der påfyldes ca. 70 cm jord. Hvis det eksisterende muldlag ikke er mere end ca. 30 cm, kan det godt forsvares ikke at afrømme muldjorden. Er muldlaget væsentlig tykkere, bør muldjorden afrømmes, og der terrænreguleres med råjord op til 30-75 cm under færdig terræn.

Vigtigt: Det bør sikres, at den eksisterende terrænoverflade ikke er tæt for vandgennemstrømning , da den nye jord da vil kunne skride ned. Evt. indskydes dræn, så vandet ledes til skråningsfod uden at nå ned til eksisterende terræn. Den tilførte jord og eksisterende jordoverflade indarbejdes i hinanden, så der ikke er skarp overgang fra ny til eksisterende jord.

Det nye terræn

D Skråning

Skråningen fra C til D gives en hældning på 50 cm pr m (1:2) – skråningsfod er i relativ kote ca. 0,90 m.

E-F Smal græsgang

Ligger stort set i eksisterende terræn, men der fyldes lidt jord på ud mod vejen, så der ikke bliver så stort sidefald.

G Yderside af græsgang

Relativ kote ca. 0,84 m, idet græsgangen har et sidefald på 4 cm per m.

G-H Skråning

Skråningen fra G til H gives en hældning på 50 cm per m (1:2).

J-K Græsgang, 2 m bred langs hæk

Her graves lidt af, hvorved skråning G-H opstår. Græsgangen gives et sidefald på 4 cm per m. Koten ved I er ca. 0,4 m. Dvs. at det samlede fald fra terrassens niveau, som den er i dag, er på ca. 160 cm.

M Støttemur

Terrassen afsluttes med en kant af bloksten, hvor overkant bloksten er i niveau med terrasse. Denne kant opbygges som en ca. 70 cm bred plantekasse ca. 12 cm over niveauet på bedet udenfor.

N Skråning

Skråning ned mod sti og nedre græsplæne anlægges med en hældning på 50 cm per m (1:2).

O Skråning langs rampe

Anlægges med en hældning på 50 cm pr m (1:2).

PQ Rampe

Rampen anlægges med en hældning på ca. 8 cm per m og går fra ca. kote 1,76 m ned til kote ca. 1,14 m. Eksisterendetrappe ved P gives et trin mere, så trappen tager en højdeforskel på 3 x 14 cm, dvs. 42 cm. På grund af terrassens fald er koten ovenfor trappen ca. 2,08 m.

R Eksisterende terræn ved skel/garage

Vigtigt at der ikke sker jordpåfyldning her op mod garage. Der skal fortsat være fald langs med garagemur og videre ned i haven.

S-T Rampe

Rampen fra S til T gives en hældning på ca. 8 cm per m.

U Skråning

Hældning 50 cm per m (1:2).

V Areal i niveau med fliser

X-Y Rampe

Her etableres en svag stigning for at undgå et trin ved X.

Z Ny terrasse af gamle fliser

Anlægges med fald bort fra huset og med fald mod syd.

Vi brugte nye fliser

Æ Kant af bloksten

Ved Æ lægges en kant af bloksten, hvor overkant bloksten er i niveau med belægning for at overvinde højdeforskellen ned til overkant kældertrappekant.

Ø Ny belægning af 14 x 21 cm belægningssten

Tegning af ny belægning
Tværsnit af ny forhave

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *